Cổng an ninh, Cổng từ an ninh, Cổng dò kim loại, barrier tự động, bàn thu ngân, thiết bị siêu thị